VĮ Valstybinių miškų urėdija

Joniškio regioninis padalinys
     
 

 EMPS - Elektroninė medienos pardavimo sistema - BALTPOOL 
    
 

Spausdinti puslapio vidurį

 
 
   
VĮ Valstybinių miškų urėdija
Joniškio regioninis padalinys
Urėdijos g.1, LT84193
Beržininkų k., Joniškio r. 
Juridinių asmenų registre
kodas: 132340880
tel. +370 426 52032
faks.+370 426 55371
el.p. joniskis@vivmu.lt   
  

 56.222762, 23.649182 (WGS) 
    
     EMPS - Elektroninė medienos pardavimo sistema - BALTPOOL
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
Iš viso apsilankė: 1745888
Šiandien apsilankė: 88
Dabar naršo: 63
 
2017-11-16  AM: INFORMACIJA MIŠKŲ URĖDIJŲ DARBUOTOJAMS APIE JŲ TEISES VYKSTANT MIŠKŲ URĖDIJŲ REORGANIZAVIMUI

 

INFORMACIJA MIŠKŲ URĖDIJŲ DARBUOTOJAMS APIE JŲ TEISES VYKSTANT MIŠKŲ URĖDIJŲ REORGANIZAVIMUI

 

 1. Darbo santykių tęstinumas

 

Prijungus miškų urėdijas prie VĮ Valstybinio miškotvarkos instituto, visų miškų urėdijų darbuotojų (išskyrus įmonių vadovus miškų urėdus) darbo santykiai tęsiasi tokiomis pačiomis sąlygomis.

Darbo santykių tęstinumą darbdavio reorganizavimo atveju reguliuoja Darbo kodekso (toliau – DK ) 51 straipsnis. Vadovaujantis šio straipsnio 2 dalies nuostatomis, kai verslas iš vieno darbdavio (šiuo atveju konkrečios miškų urėdijos) pereina kitam subjektui (šiuo atveju VĮ Valstybinių miškų urėdijai), jam savaime pereina to verslo darbuotojų darbo santykiai, ir jis įgyja visas darbdavio teises ir pareigas, egzistuojančias perdavimo momentu. Darbo santykiai tęsiasi tokiomis pačiomis sąlygomis. Pakeisti darbo sąlygas ar nutraukti darbo sutartį eiliniams darbuotojams dėl verslo ar jo dalies perdavimo draudžiama.

Taigi, nuo sprendimo dėl miškų urėdijų reorganizavimo dienos priėmimo ir naujųjų VĮ Valstybinių miškų urėdijos įstatų įregistravimo dienos, visų miškų urėdijų darbuotojų darbo santykiai tęsiasi Valstybinių miškų urėdijoje tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip ir šiuo metu.

 

 1. Darbuotojų informavimas ir konsultavimasis

 

Prieš priimant sprendimą dėl reorganizavimo, kiekvienoje miškų urėdijoje privalo įvykti darbuotojų informavimo ir konsultavimosi procedūros. Šių procedūrų metu darbdavys (šiuo atveju miškų urėdas) privalo informuoti darbo tarybas ir konsultuotis su jomis dėl reorganizavimo priežasčių bei teisinių, ekonominių ir socialinių padarinių darbuotojams ir dėl numatytų priemonių galimiems padariniams išvengti arba jiems sušvelninti.

Teisės aktuose nenumatytas konkretus terminas, kada šios procedūros turi būti pradėtos. Tačiau, kadangi akivaizdu, jog reorganizavimas neabejotinai įvyks, konsultacijos visose miškų urėdijose privalo įvykti iki gruodžio pradžios.

Darbdavio (šiuo atveju miškų urėdo) pareigos vykdant informavimo ir konsultavimosi procedūrą:

 • Ne vėliau kaip per penkias darbo dienas iki konsultacijų pradžios darbo taryboms (jei darbo tarybos nėra – darbdavio lygmeniu veikiančiai profesinei sąjungai, taip pat darbuotojams tiesiogiai arba visuotiniame darbdavio darbuotojų susirinkime) raštu suteikti informaciją apie:

1) perdavimo datą arba siūlomą perdavimo datą (reorganizavimo datą);

2) perdavimo teisinį pagrindą;

3) perdavimo teisinius, ekonominius ir socialinius padarinius darbuotojams;

4) priemones, numatytas darbuotojams.

Darbdavio (šiuo atveju miškų urėdo) suteiktos informacijos pagrindu vyksta konsultacijos su darbo tarybomis, kuriomis siekiama susitarti, kokiais būdais ir priemonėmis galima išvengti reorganizavimo neigiamų teisinių, ekonominių ir socialinių padarinių darbuotojams ar juos sušvelninti.

Konsultacijomis turi būti siekiama darbdavio ir darbuotojų atstovų susitarimo sudarymo. Darbdavio lygmeniu veikianti profesinė sąjunga darbo tarybos turi būti informuojama apie konsultacijų eigą ir turi teisę pareikšti savo nuomonę jai ir darbdaviui. Darbdavys privalo vesti konsultacijas ne trumpiau kaip penkias darbo dienas nuo pirmos konsultavimosi dienos, nebent darbo taryba sutinka su kitokiu terminu.

Taigi, informavimą ir konsultavimą turi vykdyti visų miškų urėdijų vadovai, ne trumpiau kaip 5 darbo dienas. Derybos turėtų būti protokoluojamos, prie protokolo pridedamas dalyvių sąrašas. Jei pasiekiamas susitarimas, konsultacijos gali būti ir trumpesnės, bet tai būtina užfiksuoti protokole. Neigiama derybų baigtis nestabdo reorganizavimo proceso, tačiau turi būti tinkamai atspindėta dokumentuose (protokole). Konsultacijos vienu metu gali vykti su keliomis profsąjungomis, t.y., pvz., tą pačią dieną su 2 įmonėje esančiomis profsąjungomis. Rekomenduotina pranešimus dėl konsultacijų inicijavimo adresuoti ir siųsti (kartu su susijusia informacija) profsąjungai el. paštu (jeigu turi) ir registruotu laišku.

 1. Darbuotojų darbo sutarčių pakeitimai

 

Apie būsimą verslo perdavimą darbuotojui verslo perdavėjas (šiuo atveju miškų urėdas) turi pranešti iš anksto raštu ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki perdavimo, nurodydamas verslo perdavimo datą, teisinį pagrindą, tokio perdavimo ekonominius ir socialinius padarinius darbuotojui ir priimtas priemones.

Darbuotojas turi teisę sutikti (I) arba nesutikti (II) su darbo santykių tęstinumu VĮ Valstybinių miškų urėdijoje.

 1. Jei darbuotojas per 5 d. d. nuo pranešimo gavimo dienos sutinka sau darbo santykių tęstinumu (DK 51 str. 6 d.)

Jei darbuotojas sutinka tęsti darbo santykius pas naująjį darbdavį, jis perkeliamas dirbti tomis pačiomis sąlygomis, o darbo sutartyse daromi ik formalūs (darbdavio pavadinimo) pakeitimai.

Verslo perdavėjas (šiuo atveju miškų urėdas) perduoda verslo perėmėjui (šiuo atveju VĮ Valstybinių miškų urėdijai) turimus darbuotojų asmeninius duomenis, dokumentus ir apie darbdavio pasikeitimą praneša Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniam skyriui.

Ne vėliau, kaip per 10 darbo dienų nuo darbo santykių pasikeitimo (perėjimo) turi būti padaryti darbo sutarčių pakeitimai (atitinkami įrašai jose).

 

 1. Jei darbuotojas per 5 d. d. nuo pranešimo gavimo raštu nesutinka su darbo santykių tęstinumu verslo PERDAVĖJAS (šiuo atveju miškų urėdas) nutraukia darbo sutartį su darbuotoju darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės DK 57 str. nustatyta tvarka (DK 51 str. 5 d).

Įspėjimas apie atleidimą pateikiamas darbuotojui raštu (DK 64 str., DK 57 str. 1 d. 4 p. (DK 57 str. 6 d.))

Jei kitokie įspėjimo terminai nenumatyti kolektyvinėse sutartyse, įspėjimo terminai pagal DK nuo 2 savaičių iki 3 mėnesių (DK 57 str. 7 d.).

Pastaba. Jei darbuotojas įteikto įspėjimo termino pabaigos metu yra laikinai nedarbingas, yra išėjęs suteiktų atostogų, įspėjimo termino pabaiga nukeliama iki laikinojo nedarbingumo ar atostogų pabaigos (DK 64 str. 4 d.).

DK numatyta, kad darbo sutartis nutraukiama įspėjus darbuotoją prieš 1 mėnesį, o jei darbo santykiai tęsiasi trumpiau nei 1 metus – prieš 2 savaites (toliau – įspėjimo terminai).

Šie įspėjimo terminai dvigubinami darbuotojams, kuriems iki įstatymų nustatyto senatvės pensijos amžiaus likę mažiau kaip 5 metai.

Šie įspėjimo terminai trigubinami darbuotojams, kurie augina vaiką (įvaikį) iki 14 metų, ir darbuotojams, kurie augina neįgalų vaiką iki 18 metų, taip pat neįgaliems darbuotojams ir darbuotojams, kuriems iki įstatymų nustatyto senatvės pensijos amžiaus liko mažiau kaip 2 metai.

Jei kolektyvinėse sutartyse nenumatyta kitaip, atleidžiamam darbuotojui išmokamos DK 57 str. 8-9 d. numatytos išmokos.

Atkreiptinas dėmesys, kad:

DK 61 str. numatyti apribojimai nutraukti darbo sutartį;

DK 63 str. 5 d. nustatyta, kad darbo sutartis negali būti nutraukta pažeidus pareigą pranešti teritorinei darbo biržai apie numatomą grupės darbuotojų atleidimą ar pareigą konsultuotis su darbo taryba ar su darbdavio lygmeniu veikiančia profesine sąjunga.

 

Išeitinės išmokos pagal DK (jei kolektyvinėse sutartyse nenumatyta kitaip): atleidžiamam darbuotojui turi būti išmokėta dviejų jo vidutinių darbo užmokesčių dydžio išeitinė išmoka, o jeigu darbo santykiai tęsiasi trumpiau negu vienus metus, – pusės jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka. Atleidžiamam darbuotojui įstatymo nustatyta tvarka papildomai išmokama ilgalaikio darbo išmoka, atsižvelgiant į to darbuotojo nepertraukiamą darbo stažą toje darbovietėje.

Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymo 9 straipsnis numato, kad teisę į ilgalaikio darbo išmoką turi asmuo, kurio darbo santykiai pagal nutraukiamą darbo sutartį su Lietuvos Respublikos jurisdikcijoje esančiu darbdaviu atleidimo iš  darbo dieną nepertraukiamai tęsėsi daugiau negu penkerius metus ir kuris yra atleistas iš darbo DK 57 straipsnyje nurodytu pagrindu. Ilgalaikio  darbo išmoka, išskyrus iš biudžetinių įstaigų ir Lietuvos banko atleistus asmenis, mokama iš Ilgalaikio darbo išmokų fondo.

DK 146 straipsnio 2 dalis numato, kad darbo sutarčiai pasibaigus, visos darbuotojo  su darbo santykiais susijusios išmokos išmokamos, kai nutraukiama darbo sutartis su darbuotoju, bet ne vėliau kaip iki darbo santykių pabaigos (darbo santykių pasibaigimo diena yra paskutinė  darbuotojo darbo diena, išskyrus atvejus, kai darbo sutartis nutraukiama nesant darbuotojo darbe arba kai darbuotojui neleidžiama tą dieną dirbti DK 65 straipsnio 5 dalis), nebent šalys susitaria, kad su darbuotoju bus atsiskaityta ne vėliau kaip per dešimt darbo dienų. Darbo užmokesčio ar  su juo susijusių  išmokų dalis, neviršijanti darbuotojo vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio dydžio, visais atvejais turi būti sumokama ne vėliau kaip darbo santykių pasibaigimo dieną, nebent atleidimo metu buvo susitarta kitaip.

Atkreiptinas dėmesys, kad darbuotojų nesutikimas tęsti darbo santykius po reorganizacijos veiklą tęsiančioje įmonėje nesustabdo reorganizacijos proceso.

 1. Kiti svarbūs aspektai, susiję su miškų urėdijų veiklos optimizavimu 2018 metais

 

 • Visos miškų urėdijose veikiančios kolektyvinės sutartys (37) po reorganizavimo galioja. Po reorganizavimo veikiančioje įmonėje kiekviena galiojanti kolektyvinė sutartis bus taikoma tiems darbuotojams, kuriems ji buvo taikoma iki reorganizavimo. Pažymėtina, kad kolektyvinių sutarčių galiojimo terminas nurodomas pačioje kolektyvinėje sutartyje  (DK 193 str. 4 d. 9 p.). Tuo atveju, jei veikiančioje kolektyvinėje sutartyje nenumatyta, kad ji netenka galios reorganizavus įmonę, ši sutartis galioja DK 196 str. 2 d. nustatytą laikotarpį, t. y. ne ilgiau kaip 4 metus, išskyrus kai kolektyvinėje sutartyje nustatyta kitaip. Iki naujojo Darbo kodekso įsigaliojimo sudarytos kolektyvinės sutartys galioja pagal iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusių teisės aktų nuostatas, bet ne ilgiau kaip iki 2019 m. sausio 1 d.

 • Valstybinių miškų urėdijoje nuo 2018 m. sausio mėn. pradžios veiks 42 teritoriniai padaliniai (filialai), kurių pavadinimai bus formuojami taip – VĮ Valstybinių miškų urėdijos filialas <Kretingos/Tauragės/Jurbarko ir t.t.> urėdija.

 • 2018 metais optimizuojant įmonės veiklą ir mažinant teritorinių padalinių skaičių nuo 42 iki 26, darbuotojų atleidimo atveju bus taikomos visos Darbo kodekse ir galiojančiose kolektyvinėse sutartyse numatytos garantijos. DK 26 str. 2 d. 3 p. numato pareigą darbdaviui naudoti vienodus atleidimo iš darbo kriterijus. Taigi, atleidžiamų darbuotojų atrankos kriterijus privalės nustatyti darbdavys (šiuo atveju VĮ Valstybinių miškų urėdija), suderinęs su darbo taryba arba profesine sąjunga. Tokiu atveju atranką vykdys ir pasiūlymus dėl darbuotojų atleidimo teiks darbdavio sudaryta komisija, į kurią turės būti įtrauktas bent vienas darbo tarybos narys. Nustatant atleidžiamų darbuotojų atrankos kriterijus, turi būti užtikrinama šių darbuotojų pirmenybės teisė būti paliktiems dirbti:

  1) kurie toje darbovietėje buvo sužaloti arba susirgo profesine liga;

  2) kurie augina daugiau kaip tris vaikus (įvaikius) iki keturiolikos metų arba vieni augina vaikus (įvaikius) iki keturiolikos metų ar neįgalų vaiką iki aštuoniolikos  metų, arba vieni prižiūri kitus šeimos narius, kuriems nustatytas mažesnis negu penkiasdešimt penkių procentų darbingumo lygis, arba šeimos narius, sukakusius senatvės pensijos amžių, kuriems nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis;  

3) kurie turi ne mažiau kaip dešimties metų nepertraukiamąjį darbo stažą toje darbovietėje, išskyrus darbuotojus, kurie sukako įstatymų nustatytą senatvės pensijos amžių ir įgijo teisę į visą senatvės pensiją dirbdami darbdavio įmonėje;

4) kuriems iki įstatymų nustatyto senatvės pensijos amžiaus liko ne daugiau kaip treji metai;

5) kuriems tokia teisė nustatyta kolektyvinėje sutartyje;

6) kurie yra išrinkti į darbuotojų atstovų, veikiančių darbdavio lygmeniu, valdymo organų narius.

            Aplinkos ministerija konsultavosi su Darbo birža ir Valstybine darbo inspekcija darbuotojų perkvalifikavimo klausimais. Kadangi įmonės veiklos optimizavimas vyks 2018 metais, už darbuotojų perkvalifikavimo organizavimą tiesiogiai bus atsakinga įmonės vadovybė, į šį procesą taip pat įtraukiant Darbo biržą, Valstybinę darbo inspekciją. Aplinkos ministerija taip pat teiks visokeriopą pagalbą.

 • Valstybinių miškų urėdijoje išlieka esamas girininkijų skaičius. Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad visuose filialuose centralizuojant medienos ruošą ir steigiant filiale Centrinį medienos ruošos ir prekybos padalinį, girininkijų funkcijos, susijusios su medienos ruoša, ir dalis darbuotojų, vykdančių šias funkcijas (t. y. ta dalis etatų, kuri yra tiesiogiai susijusi su minėtų funkcijų vykdymu), galės būti perkeliami į šį padalinį.

 • Po reorganizavimo veiksianti Valstybinių miškų urėdija perims visas miškų urėdijų teises, pareigas, turtą, įsipareigojimus. Taigi, visos miškų urėdijų sudarytos, galiojančios sutartys, įskaitant ir medienos ruošos (rangos) bei prekybos mediena, pereina VĮ Valstybinių miškų urėdijai. Už šių sutarčių įgyvendinimo koordinavimą bus atsakingi filialai.

 • Vykdoma valstybinių miškų valdymo pertvarka tiesiogiai nėra susijusi su konkrečių miško darbų atlikimu, todėl miško darbininkų poreikio pokyčio ši pertvarka artimiausiame laikotarpyje neįtakos.

 • Aplinkos ministerija siūlys ir sieks, kad Valstybinių miškų urėdijoje remiantis gerosios įmonių valdymo praktikos Lietuvoje ir užsienyje pavyzdžiais, būtų įdiegta vieninga darbuotojų veiklos valdymo ir motyvavimo sistema, kuri užtikrintų, kad tas pačias funkcijas vykdantys specialistai, esant toms pačioms darbų apimtims, gautų vienodą darbo užmokestį, nustatytų aiškius ir objektyvius darbuotojų skatinimo ir motyvavimo kriterijus.

 • Darbuotojų skaičius filialuose nebus vienodas. Aplinkos ministerija parengė ir viešai pristatė tik siūlomą pavyzdinę filialo struktūrą. Tikslus pareigybių sąrašas ir darbuotojų skaičius visais atvejais bus nustatomas atsižvelgiant į konkretaus filialo darbų apimtis, veiklos specifiką, poreikį steigti pareigybes, kurios nenumatytos pavyzdinėje struktūroje ir įvertinus kitas svarbias aplinkybes. 

 

 
Atgal   Spausdinti  
VĮ Valstybinių miškų urėdija
Joniškio regioninis padalinys