JONIŠKIO MIŠKŲ URĖDIJA

Naujienos
  Naujienų prenumerata
  Mažmeninės malkų kainos
Struktūra ir kontaktai
  Urėdijos struktūros schema
  Vadovas
  Darbo laikas
  Kontaktai
  Žemėlapis
  Ieškantiems darbo
  Planuojami susitikimai įstaigoje ir jų informacija
Teisinė informacija
  Teisės aktai
  LR Aplinkos ministro įsakymai
  Generalinio miškų urėdo įsakymai
Veikla
  Veiklos sritys
  Miško atkūrimas ir miško įveisimas
  Prekyba apvaliaja mediena
  Viešieji pirkimai
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
  Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Darbuotojai ir vidutinis mėnesinis uždarbis
  Atranka į laisvas darbuotojų pareigas
  Ūkio subjektų priežiūra
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
Medžioklė (Jagd/Hunting)
  PM plotų medžioklė
  ELEKTRONINĖ MEDŽIOKLĖS REGISTRACIJOS FORMA
Privačių miškų savininkams
  Teisės aktai
  Medienos gabenimo tvarka
Nuorodos
Medelynas
  DEKORATYVINIŲ SODMENŲ PARDAVIMO KAINOS
  MIŠKO SODMENŲ PARDAVIMO KAINOS
Apie mus
  Istorinė apžvalga
  Bendrieji duomenys
  Gamtos turtai
  Jaunųjų miško bičiulių sambūris
Viešieji prekių aukcionai
Klausimai
Aktualios nuorodos
Miškų tvarkymo sertifikavimas
Miškotvarka
Girininkijos
  Beržėnų girininkija
  Mikaičių girininkija
  Joniškio girininkija
  Satkūnų girininkija
  Skaistgirio girininkija
  Žagarės girininkija
  Medienos ruošos, prekybos ir techninis padalinys
Lankytinos vietos
  Turizmas
  Žagarės regioninis parkas
  Rekreaciniai objektai
Informacijos rodyklė
Orų prognozė
MIŠKŲ GAISRINGUMAS
Miško kelių taisymo planai
Kaip vertinate teikiamų paslaugų kokybę
Lankymosi miške taisyklės


 
Aplinkos ministras Valentinas Mazuronis 2013 m. lapkričio 15 d. patvirtino naująsias Lankymosi miške taisykles (Valstybės 
 
žinios,2013, Nr. 119-6014). Teisės aktas įsigalioja nuo 2013 11 21. Anksčiau galiojusias taisykles, patvirtintas dar 1996 m. 
 
gruodžio 5 d
., panaikino ankstesnis aplinkos ministras Gediminas Kazlauskas 2011m. birželio 27 d. įsakymu Nr. D1-496.

 

                                                                                  PATVIRTINTA
 

                                                                                                                                   Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
                                                                                                2013 m. lapkričio 15 d.
                                                                                           įsakymu Nr. D1-849

 

LANKYMOSI  MIŠKE  TAISYKLĖS
 

I.  BENDROSIOS  NUOSTATOS

1. Lankymosi miške taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato fizinių asmenų lankymosi Lietuvos Respublikos miškuose, nesusijusio su kompleksine miškų ūkio veikla, medžiokle reikalavimus.

2. Sąvokos Taisyklėse suprantamos taip, kaip apibrėžtos Lietuvos Respublikos miškų įstatyme (Žin., 1994, Nr. 96-1872; 2001, Nr. 35-1161), Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatyme (Žin., 1997, Nr. 108-2777; 2009, Nr. 159-7200) ir kituose teisės aktuose.

3. Miške besilankantys fiziniai asmenys privalo laikytis Taisyklių, Lietuvos Respublikos miškų įstatymo, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo (Žin., 1992, Nr. 5-75), Lietuvos Respublikos laukinės augalijos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 60-1994), Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymo, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo (Žin., 1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 108-3902) ir kitų įstatymų, Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 799 (Žin., 1997, Nr. 71-1808; 2004, Nr. 86-3117), Miškų priešgaisrinės apsaugos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. balandžio 7 d. nutarimu Nr. 500 (Žin., 1995, Nr. 32-751), veiklą saugomose teritorijose reglamentuojančių teisės aktų, savivaldybių vykdomųjų institucijų sprendimų, kitų teisės aktų reikalavimų.

4. Miškuose draudžiama be leidimo vykdyti veiklą, kuriai teisės aktų nustatyta tvarka toks leidimas būtinas.


 II.  ASMENŲ  LANKYMASIS  MIŠKE

5. Fiziniai asmenys turi teisę laisvai lankytis visų nuosavybės formų miškuose, išskyrus rezervatų ir specialios paskirties objektų (pasienio zona, kariniai objektai ir kt.) miškus ir miškus, kuriuose lankymąsi riboja kiti teisės aktai.

6. Fiziniai asmenys apsistoti poilsiui miškuose gali tik įrengtuose viešojo naudojimo poilsio objektuose (poilsiavietėse, atokvėpio vietose, stovyklavietėse, kempinguose, kituose rekreacinės paskirties inžineriniuose statiniuose).

7. Fiziniai asmenys gali grybauti, rinkti vaisius (uogas, riešutus ir kt.), vaistažoles ir vaistinę žaliavą visuose Lietuvos Respublikos miškuose, išskyrus rezervatų miškus ir kitus miškus, kuriuose jų veikla ar lankymasis laikinai uždraustas ar apribotas savivaldos institucijų sprendimais arba tai riboja Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas ir saugomų teritorijų nuostatai ar kiti saugomų teritorijų apsaugą ir tvarkymą reglamentuojantys teisės aktai. Naudojant saugomas rūšis, privaloma laikytis Saugomų rūšių naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto aplinkos ministro 2010 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-622 (Žin., 2010, Nr. 87-4617), grybaujant privaloma laikytis Grybavimo Lietuvos miškuose taisyklių (Žin., 1998, Nr. 62-1797; 2010, Nr. 79-4107) reikalavimų.

8. Fizinių asmenų lankymąsi, vaistažolių, grybų, uogų ar kitų miško išteklių naudojimą miškuose gali uždrausti ar apriboti savivaldybės vykdomoji institucija VĮ miškų urėdijos ir saugomos teritorijos direkcijos arba privataus miško savininko prašymu (miestų miškuose – be šio prašymo) dėl svarbių priežasčių (miško gaisrų pavojus, įvykus stichinei nelaimei, norint išsaugoti miško išteklius, kelius, yra specializuoto ūkio teritorijos, saugomi objektai ir pan.).

9. Informaciją apie lankymosi miške uždraudimą ar ribojimą ir jų galiojimo laiką savivaldybių vykdomosios institucijos sprendimu miško valdytojai skelbia vietinėje spaudoje, savivaldybės interneto svetainėje, per radiją (televiziją). Prie kelių, takų į mišką, kuriame uždraustas ar apribotas lankymasis, miško valdytojai pastato informacinius ženklus, kuriuose nurodomas sprendimą uždrausti ar apriboti lankymąsi miške priėmusios institucijos pavadinimas, sprendimo priėmimo data ir numeris, taip pat laikotarpis, kuriuo lankymasis miške apribotas ar uždraustas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas pasiteirauti. Miškai, kuriuose savivaldybių vykdomosios institucijos sprendimu yra uždraustas ar apribotas lankymasis, gali būti aptveriami Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, jei toks aptvėrimo leidimas numatytas sprendime uždrausti ar apriboti lankymąsi ir neprieštarauja kitiems teisės aktams.

10. Draudžiama lankytis miško plotuose, kuriuose vyksta medienos ruošos darbai arba naudojamos cheminės, biologinės ar kitos miško apsaugos priemonės ir pastatyti informaciniai (įspėjamieji) ženklai arba jie pažymėti aiškiai matomomis „Stop“ juostomis.

11. Įvažiuoti į mišką ir važinėti po jį motorinėmis transporto priemonėmis, kinkomuoju transportu galima tik keliais. Jodinėti galima keliais ir tam skirtais takais. Važiuoti dviračiais galima keliais ir rekreaciniais, pažintiniais ar kitais miško takais netrukdant pėstiesiems miško lankytojams ir negadinant takų dangos. Kelio savininkas (valdytojas), vadovaudamasis Kelių priežiūros tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 155 (Žin., 2004, Nr. 25-771), gali laikinai apriboti, nutraukti eismą ar uždaryti kelią dėl avarijų, stichinių nelaimių, per polaidį, esant itin karštiems orams, jeigu dėl to gali būti sugadintas kelias, kelio tiesimo ar taisymo (remonto), priežiūros darbų metu, kilus grėsmei saugiam eismui. Apribojus ar nutraukus eismą, keliuose pastatomi atitinkami kelio ženklai.

12. Statyti transporto priemones miškuose galima tik tam skirtose transporto priemonių stovėjimo (parkavimo) aikštelėse arba kelio pakraštyje, užtikrinus galimybę keliu pravažiuoti kitoms transporto priemonėms. Statant transporto priemonę kelio pakraštyje, vengti užvažiuoti ant samanų, kerpių, uogienojų.

13. Fiziniai asmenys, besilankantys miške, pasiruošti kurą laužavietėms gali tik pasirinkdami šakų ir žabų.

14. Kultūros, sporto ir kitus renginius miške galima organizuoti tik gavus miško valdytojo leidimą raštu, kuriame nurodoma renginio pradžios data, trukmė, planuojamas dalyvių skaičius, organizacijos adresas, atsakingo asmens vardas ir pavardė, taip pat įpareigojimas dėl teritorijos sutvarkymo renginiui pasibaigus. Jeigu renginys vyks saugomų teritorijų direkcijų administruojamose ar joms Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymu priskirtose nacionalinėse saugomose teritorijose ir „Natura 2000“ tinklo teritorijose, leidimas turi būti suderintas su atitinkamos saugomos teritorijos direkcija.


 III.  REIKALAVIMAI  ASMENIMS,  BESILANKANTIEMS  MIŠKE

15. Fiziniams asmenims draudžiama:

15.1. kurti laužus ir naudoti atvirą ugnį, išskyrus viešojo naudojimo poilsio objektuose įrengtas ir atitinkamai pažymėtas laužavietes, mėtyti neužgesintus degtukus, nuorūkas ir kitus daiktus, galinčius sukelti gaisrą;

15.2. kirsti ar kitaip žaloti medžius, krūmus, kitus augalus, ardyti miško paklotę;

15.3. gaudyti, naikinti laukinius gyvūnus, juos gabenti, rinkti kiaušinius, ardyti gyvūnų būstus (olas, dreves, lizdus, skruzdėlynus, inkilus ir kt.);

15.4. gadinti želdinių apsaugos priemones, poilsiaviečių ir kitą rekreacinę įrangą, informacinius (įspėjamuosius) ženklus, kvartalinių linijų stulpus, geodezinius ženklus, riboženklius ar kitus įrenginius;

15.5. paleisti miške šunį be antsnukio. Antsnukis nebūtinas, kai šuo vedamas už pavadėlio;

15.6. triukšmauti ar kitaip trikdyti laukinius gyvūnus;

15.7. trukdyti asmenų, besilankančių miške, poilsį;

15.8. plauti transporto priemones miške;

15.9. teršti ar šiukšlinti mišką.

16. Miško lankytojai privalo:

16.1. pastebėję gaisrą, nedelsdami pranešti bendruoju pagalbos telefonu 112 ar VĮ miškų urėdijai;

16.2. nuolat prižiūrėti užkurtą laužą, baigus kūrenti, jį užpilti žemėmis ar vandeniu, kol visiškai nustos rusenti;

16.3. apie pastebėtus sužeistus, ligotus ar keistai besielgiančius laukinius gyvūnus pagal galimybę pranešti regiono aplinkos apsaugos departamento agentūrai ar veterinarijos tarnybai.


 IV. BAIGIAMOSIOS  NUOSTATOS

17. Taisyklių reikalavimų laikymąsi kontroliuoja įgalioti pareigūnai.

18. Asmenys, pažeidę Taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų numatyta tvarka.
 
 

Miškininkai  prašo Jus:

 1. Miške  važinėkite tik keliais, transporto priemones, palapines statykite tik tam tikslui skirtose aikštelėse. Prireikus sustoti trumpam laukui, transporto priemones pastatykite šalikelėje.
   
 2. Neterškite miško popieriais, maisto atliekomis, konservų skardinėmis ar pan. Šiukšles meskite į tam tikslui skirtas dėžes arba užkaskite.
   
 3. Nelaužykite medelių, šakų, negadinkite kelio ženklų ar kitų įrengimų, neardykite paukščių lizdų, skruzdėlynų.
   
 4. Ypač atsargiai elkitės su ugnimi  - nemėtykite nužgesintų degtukų, nuorukų, laužus kurkite specialiai jiems skirtose vietose. Išvykdam užgesinkite ugnį. Gaisrai sunaikina žmonių triūsu dešimtmečius sukurtą miška, ši brangų visuomenės turtą. Kartu su medžiais ugnyje žūva jauni žvėreliai, paukščiai, mikroorganizmai. Ilgiems laikams čia lieka juodas, kalikus, negyvas laukas - rūstus priekaištas žmogaus abejingumui ir nekultūringumui.
   
 5. Bruknes, spanguoles, riešutus rinkite tik subrendusius - pasklebus uogavimo, riešutavimo sezonas. Grybaudami nedraskykite miško paklotės, samanų, kitaip toje vietoje išnyks grybai, be to pakenksite medžiams.
   
 6. Neikite prie žvėreliams įrengtų ėdžių, šėryklų, laižyklų, nesinaudokite jų pastoge. Žinokite, kad žverys turi labai jautrią uoslę ir paskuigali vengti į jas ateiti. Žiemą "baltojo bado" metu žvėreliams galite nuvežti gero šieno, šluotelių, daržovių, bet geriausia pašarus perduoti vietos miškininkams arba medžiotojams, jie žino žvėrelių lankomas vietas ir patys juos pašers. Nesilaikančiuosius šių elgesio normų įstatymas numato bausti. Tačiau mes tikimės, kad Jūs būsite sąmoningi, jautrūs gamtos grožiui ir jos neniokosite. Jeigu miške pastebėsite netinkamai besielgiančius žmones, nepraeikite abejingai pro šalį, įspėkite juos. Apie miško niokotojus, taip pat kilusį gaisrą, praneškite miškininkams.
Informacija atnaujinta: 2017-04-10 12:27:08
© Joniškio miškų urėdija.
Sprendimas: Idamas, naudojama Smart Web sistema.