JONIŠKIO MIŠKŲ URĖDIJA


Naujienos
  Naujienų prenumerata
  Mažmeninės malkų kainos
Struktūra ir kontaktai
  Urėdijos struktūros schema
  Vadovas
  Darbo laikas
  Kontaktai
  Žemėlapis
  Ieškantiems darbo
  Planuojami susitikimai įstaigoje ir jų informacija
Teisinė informacija
  Teisės aktai
  LR Aplinkos ministro įsakymai
  Generalinio miškų urėdo įsakymai
Veikla
  Veiklos sritys
  Miško atkūrimas ir miško įveisimas
  Prekyba apvaliaja mediena
  Viešieji pirkimai
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
  Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Darbuotojai ir vidutinis mėnesinis uždarbis
  Atranka į laisvas darbuotojų pareigas
  Ūkio subjektų priežiūra
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
Medžioklė (Jagd/Hunting)
  PM plotų medžioklė
  ELEKTRONINĖ MEDŽIOKLĖS REGISTRACIJOS FORMA
Privačių miškų savininkams
  Teisės aktai
  Medienos gabenimo tvarka
Nuorodos
Medelynas
  DEKORATYVINIŲ SODMENŲ PARDAVIMO KAINOS
  MIŠKO SODMENŲ PARDAVIMO KAINOS
Apie mus
  Istorinė apžvalga
  Bendrieji duomenys
  Gamtos turtai
  Jaunųjų miško bičiulių sambūris
Viešieji prekių aukcionai
Klausimai
Aktualios nuorodos
Miškų tvarkymo sertifikavimas
Miškotvarka
Girininkijos
  Beržėnų girininkija
  Mikaičių girininkija
  Joniškio girininkija
  Satkūnų girininkija
  Skaistgirio girininkija
  Žagarės girininkija
  Medienos ruošos, prekybos ir techninis padalinys
Lankytinos vietos
  Turizmas
  Žagarės regioninis parkas
  Rekreaciniai objektai
Informacijos rodyklė
Orų prognozė
MIŠKŲ GAISRINGUMAS
Miško kelių taisymo planai
Kaip vertinate teikiamų paslaugų kokybę
Atranka į laisvas darbuotojų pareigas

 

                                                                                 PATVIRTINTA 
                                                                                                                  Miškų urėdo  2014 m. balandžio 8 d.
                                                                                   įsakymu Nr. V-27
                                                                                                             (miškų urėdo 2015 m.spalio 27 d.
                                                                                                       įsakymo Nr. V-88 redakcija)  

 

 ATRANKOS Į LAISVAS VĮ JONIŠKIO  MIŠKŲ URĖDIJOS DARBUOTOJŲ PAREIGAS

TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Atrankos į laisvas VĮ Joniškio miškų urėdijos darbuotojų pareigas tvarkos apraše (toliau – aprašas) nustatyta atrankos į laisvas darbuotojų pareigas (toliau – atranka) organizavimo VĮ Joniškio miškų urėdijoje (toliau – miškų urėdija) tvarka. Atrankos tikslas – nustatyti, ar asmuo tinkamas dirbti miškų urėdijoje.

Aprašas reglamentuoja asmenų, pareiškusių norą dirbti miškų urėdijoje, atranką į šias laisvas darbuotojų pareigas:

vyriausiojo miškininko;

vyriausiojo inžinieriaus;

medelyno viršininko;

medienos ruošos, prekybos ir techninio padalinio viršininko;

girininko;

girininko pavaduotojo;

eigulio.

2. Atrankos procedūra apima:
 
 2.1. atrankos paskelbimą;
 
 2¹. Atranka neskelbiama, jei laisvas pareigas numatoma siūlyti miškų urėdijoje dirbančiam ir kvalifikacinius reikalavimus atitinkančiam asmeniui.

2.2. dokumentų, kurie turi būti pateikti norint dalyvauti atrankoje (toliau – dokumentai), priėmimą;

2.3. atrankos į laisvas VĮ Joniškio miškų urėdijos darbuotojų pareigas komisijos (toliau – komisija) sudarymą;

2.4. atrankos vykdymą;

2.5. atrinkto pretendento paskyrimą į pareigas.

 

II. ATRANKOS PASKELBIMAS

 3. Sprendimą dėl atrankos organizavimo priima miškų urėdijos miškų urėdas.

4. Apie atranką skelbiama miškų urėdijos interneto svetainėje.

5. Skelbime apie atranką nurodoma:

skelbimo įdėjimo į miškų urėdijos internetinę svetainę data;

miškų urėdijos pavadinimas ir buveinė;

pareigos (trumpai aprašomas darbo pobūdis), kurioms skelbiama atranka;

pretendentų kvalifikaciniai reikalavimai;

kur ir kokius dokumentus būtina pateikti;

kad pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo miškų urėdijos internetinėje svetainėje;

pretendentų atrankos būdas;

telefonų numeriai ir elektroninio pašto adresai, kuriais galima kreiptis dėl išsamios informacijos apie atranką.

6. Skelbimas pašalinamas pasibaigus skelbime apie atranką nurodytam pretendentų dokumentų pateikimo laikui.

  

III. DOKUMENTŲ PRIĖMIMAS 

7. Pretendentas, miškų urėdijos personalo inspektoriui, privalo pateikti:

7.1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje, adresuotą  VĮ Joniškio miškų urėdijos miškų urėdui (toliau – prašymas);

7.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas arba tik šių dokumentų notaro patvirtintas kopijas;

7.3. gyvenimo aprašymą;

7.4. kitus skelbime apie atranką nurodytus dokumentus, būtinus patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės, kurią užimti paskelbta atranka, aprašyme nustatytiems reikalavimams, ir šių dokumentų kopijas.

8. Pretendentai gali pateikti dokumentus asmeniškai arba siųsti registruotu laišku. Jeigu atrankoje dalyvauja miškų urėdijos darbuotojas, aprašo 7.2 ir 7.4 punktuose nurodytų dokumentų jis gali nepateikti, tačiau prašyme turi nurodyti, kad šių dokumentų kopijos yra jo asmens byloje.

9. Jeigu pretendentai pateikia dokumentus asmeniškai, aprašo 7.2 ir 7.4 punktuose nurodytų dokumentų originalus, sutikrinęs su pateiktomis kopijomis, personalo inspektorius grąžina pretendentui dokumentų priėmimo metu. Jeigu pretendentui pateikiant dokumentus asmeniškai buvo pateiktos aprašo 7.2 punkte nurodytų dokumentų notaro patvirtintos kopijos, jos lieka miškų urėdijoje.

10. Jeigu pretendentai dokumentus siunčia miškų urėdijai registruotu laišku, pateikiamos aprašo 7.2 punkte nurodytų dokumentų notaro patvirtintos kopijos bei aprašo 7.4 punkte nurodytų dokumentų kopijos, patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka.

11. Pateikti dokumentai registruojami pretendentų prašymų ir kitų pateiktų dokumentų registravimo žurnale.

12. Personalo inspektorius pagal pateiktų dokumentų duomenis įvertina, ar pretendentai atitinka pareigybei nustatytus reikalavimus. Jeigu pretendentas neatitinka šių reikalavimų, jis per 5 darbo dienas nuo dokumentų miškų urėdijoje gavimo dienos informuojamas raštu apie tai, kad jam neleidžiama dalyvauti atrankoje. Jeigu pretendentas atitinka šiuos reikalavimus, jis informuojamas raštu apie atrankos datą, vietą ir laiką.

13. Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo miškų urėdijos interneto svetainėje dienos, terminą pradedant skaičiuoti kitą dieną po atrankos paskelbimo. Pasibaigus dokumentų priėmimo laikui, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų turi būti organizuojama atranka.

 

IV. KOMISIJOS SUDARYMAS

 14. Miškų urėdijos miškų urėdo įsakymu iš ne mažiau kaip 3 narių sudaroma komisija. Komisija sudaroma pasibaigus dokumentų priėmimo laikui ir ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki atrankos vykdymo pradžios.

15. Įsakyme dėl komisijos sudarymo nurodomi komisijos pirmininkas, kiti komisijos nariai ir komisijos sekretorius, kuris nėra komisijos narys. Komisijos narys gali būti pakeistas ir pretendentų atrankos dieną.

16. Komisijos nariais negali būti skiriami asmenys, kurie yra pretendentų sutuoktiniai, artimi giminaičiai ar asmenys, su pretendentais susiję svainystės ryšiais, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai gali būti suinteresuoti atrankos rezultatais, arba yra kitokių aplinkybių, kurios kelia abejonių šių asmenų nešališkumu.

 

V. ATRANKOS VYKDYMAS

 17. Komisijos pirmininkui ir kitiems komisijos nariams pretendentų pateikti dokumentai susipažinti pateikiami likus ne mažiau kaip vienai dienai iki komisijos posėdžio dienos.

18. Pretendentai, atvykdami į atranką, privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

19. Paaiškėjus, kad komisijos pirmininkas, ar komisijos narys yra pretendento sutuoktinis, artimas giminaitis ar asmuo, susijęs su pretendentu svainystės ryšiais, arba, jei yra kitokių aplinkybių, kurios kelia abejonių dėl komisijos pirmininko, jo pavaduotojo ar komisijos nario nešališkumo, jis turi nusišalinti.

20. Komisijos posėdis protokoluojamas. Pretendentų į laisvas VĮ miškų urėdijos darbuotojo pareigas atrankos protokolą (toliau – protokolas) (aprašo 1 priedas) pasirašo komisijos pirmininkas, kiti komisijos nariai ir sekretorius. Komisijos narys į protokolą turi teisę įrašyti savo nuomonę.

21. Atranka vykdoma žodžiu organizuojant pretendentams pokalbį, kurio eigai fiksuoti daromas skaitmeninis garso įrašas. Skaitmeninis garso įrašas perkeliamas į kompiuterinę laikmeną, pridedamas prie protokolo ir saugomas miškų urėdijoje teisės aktų nustatyta tvarka.

22. Pokalbis su kiekvienu pretendentu vykdomas individualiai, kitiems pretendentams nedalyvaujant. Pretendentų eiliškumas nustatomas pagal abėcėlę. Pokalbio metu kiekvienas komisijos narys pateikia vienodus klausimus visiems pretendentams. Pretendentams taip pat gali būti užduodami jų atsakymus patikslinantys klausimai.

23. Komisija pokalbio metu vertina pretendento profesionalumą, darbinę veiklą, tinkamumą pretenduojamoms pareigoms, turimą kvalifikaciją, būtiną naujoms pareigoms eiti, ir kitą informaciją, charakterizuojančią pretendentą.

24. Kiekvienas komisijos narys pretendentus pagal aprašo 23 punkte nustatytus kriterijus vertina individualiai – nuo 1 iki 10 balų. Blogiausias įvertinimas yra 1 balas, geriausias – 10 balų.

25. Pasibaigus pokalbiui, kiekvienas komisijos narys įrašo visų pretendentų įvertinimą Pretendentų į laisvas VĮ miškų urėdijos darbuotojo pareigas individualaus vertinimo lentelėje (aprašo 2 priedas) ir perduoda ją komisijos sekretoriui. Komisijos sekretorius visų komisijos narių skirtus pretendentams balus įrašo į protokolo vertinimo suvestinę lentelę ir išveda balų vidurkį. Komisijos narių užpildytos ir pasirašytos pretendentų į laisvas darbuotojo pareigas individualaus vertinimo lentelės pridedamos prie protokolo.

26. Pasibaigus pretendentų vertinimui, sukviečiami visi pretendentai ir komisijos pirmininkas informuoja pretendentus apie atrankos rezultatus. Atranką laimi daugiausiai balų surinkęs pretendentas. Atranka laikoma įvykusia, jeigu joje dalyvavo nors vienas pretendentas ir jis surinko daugiau kaip 6 balus.

27. Jeigu didžiausią vienodą balų skaičių surenka keli pretendentai, atrankos laimėtoją pasirenka komisijos pirmininkas.

28. Protokolą pasirašo komisijos posėdyje dalyvavę komisijos nariai, komisijos pirmininkas ir sekretorius.

29. Kiekvienas atrankoje dalyvavęs pretendentas pasirašytinai supažindinamas su atrankos rezultatais. Atranką laimėjęs pretendentas turi pasirašyti protokole, kad sutinka eiti atrankoje laimėtas pareigas. Pretendentai turi teisę susipažinti su savo pokalbio skaitmeniniu garso įrašu. Protokolas pateikiamas miškų urėdijos miškų urėdui, turinčiam teisę skirti į pareigas.

30. Jeigu atranką laimėjęs asmuo iki įsakymo priimti į pareigas, dėl kurių buvo organizuojama atranka, priėmimo atsisako eiti šias pareigas, į pareigas gali būti priimamas antrasis pagal atrankos rezultatus pretendentas.

  

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

31. Dalyvavęs pretendentų atrankoje, bet nelaimėjęs atrankos pretendentas gali apskųsti atrankos rezultatus ir komisijos sprendimą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismui.

 

                                                                          _________

 

 Atrankos į laisvas VĮ Joniškio miškų urėdijos darbuotojų pareigas tvarkos aprašo

1 priedas

__________________________________________________

(VĮ miškų urėdijos pavadinimas)

 

PRETENDENTŲ Į LAISVAS VĮ MIŠKŲ URĖDIJOS DARBUOTOJŲ PAREIGAS ATRANKOS

PROTOKOLAS

 

___________ Nr. ________

(data)

______________________

(sudarymo vieta)

 

Pretendentų į laisvas VĮ miškų urėdijos darbuotojų pareigas atrankos komisijos, sudarytos

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(įsakymo, kuriuo sudaryta komisija, data, numeris)

 

posėdis įvyko ____________________, posėdžio pradžia _________________________________ ,

(data)                                                                 (nurodomas laikas)

 

posėdžio pabaiga _________________________

(nurodomas laikas)

Komisijos pirmininkas ______________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Komisijos nariai: __________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Pareigybės, į kurią vykdoma atranka, pavadinimas _______________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Pretendentai: _____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Vertinimo suvestinė lentelė

 

Eil. Nr.

Pretendento vardas ir pavardė

Komisijos nariai

Balų vidurkis

Atrankoje užimta vieta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisijos narių vertinimai suvestinėje lentelėje įrašyti teisingai.

 

Komisijos sekretorius                                (Parašas)                                (Vardas ir pavardė)

 

Komisijos sprendimas dėl atrankos laimėtojo ____________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Komisijos pirmininkas                                   ____________                ___________________

(parašas)                          (vardas, pavardė)

 

Komisijos sekretorius                                    ____________                ___________________

(parašas)                          (vardas, pavardė)

 

Nariai:                                                           ____________                ___________________

(parašas)                          (vardas, pavardė)

 

Komisijos nario nuomonė ___________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________                        ______________            ____________________

(komisijos nario pareigos)                                   (parašas)                            (vardas, pavardė)

 

 

 

 

Sutinku eiti atrankoje laimėtas pareigas

(Atrankos laimėtojo parašas)

(Atrankos laimėtojo vardas ir pavardė)

(Data)

 

 

 Su atrankos rezultatais susipažinome:

(Pretendentų parašai)

(Vardai ir pavardės)

(Data)

 

______________

Atrankos į laisvas VĮ Joniškio miškų urėdijos darbuotojų pareigas tvarkos aprašo

2 priedas

 

Pretendentų į laisvas VĮ Joniškio miškų urėdijos darbuotojo pareigas ____________ atrankos

     (data)

protokolo Nr.

priedas

  

Pretendentų į laisvas VĮ miškų urėdijos darbuotojo pareigas individualaus vertinimo lentelė 

Eil. Nr.

Pretendento vardas ir pavardė

Įvertinimas balais

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisijos narys                                    _____________                ___________________

(parašas)                         (vardas ir pavardė)

 

 

______________

 

 

 
Informacija atnaujinta: 2016-10-28 13:45:56
© Joniškio miškų urėdija.
Sprendimas: Idamas, naudojama Smart Web sistema.