VĮ Valstybinių miškų urėdija

Joniškio regioninis padalinys
     
 

 EMPS - Elektroninė medienos pardavimo sistema - BALTPOOL 
    
 

Spausdinti puslapio vidurį

 
 
   
VĮ Valstybinių miškų urėdija
Joniškio regioninis padalinys
Urėdijos g.1, LT84193
Beržininkų k., Joniškio r. 
Juridinių asmenų registre
kodas: 132340880
tel. +370 426 52032
faks.+370 426 55371
el.p. joniskis@vivmu.lt   
  

 56.222762, 23.649182 (WGS) 
    
     EMPS - Elektroninė medienos pardavimo sistema - BALTPOOL
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
Iš viso apsilankė: 1745888
Šiandien apsilankė: 2444
Dabar naršo: 37
 
Aukščiausi ir storiausi Lietuvos medžiai


Aukščiausi  ir  storiausi  L i e t u v o s  medžiai

 

Polikarpas Ragožis

Atsid
ūrę sengirėje žavimės šimtamečiais, plačiai išsikeroju­siais medžiais, bandome įspėti, kiek žmonių kartų jie pragyve­nę, kaip aukštai į saulę pasistie­pę. Stebėdamiesi jų didingumu glaudžiamės prie senolių kamie­nų surambėjusios žievės, bando­me juos apglėbti. Sunku nusta­tyti jų amžių, kol jie dar kiek­vieną pavasarį susprogsta ir nauju rūbu pasidabina.
 

Paprastai medžių amžius spė­jamas iš rievių. Sakoma, kad kiek­vieni metai kamiene palieka savo liniją aplinkui šerdį.

Lietuvos miškų simboliu laiko­mas tvirčiausias medis - ąžuolas, pagonybės laikais šventu laikytas. Dažniausiai ąžuolų giriose būda­vo lietuvių protėvių aukurai, ku­riuose žėrėdavo ąžuolinių malkų ugnis. Pagarba šiam medžiui ėjo iš kartos į kartą iki mūsų dienų. Tad ir dabar didžiausiu pagarbos ženklu nusipelniusiam žmogui lai­komas ąžuolo lapų vainikas. Seno­vėje buvo tausojamos ąžuolų gi­rios, sveikų medžių niekas nekirsdavo, tik nudžiūvusius, kuriuos au­kuruose ir sukūrendavo.

Šiandien, deja, vien šimtamečių ąžuolų girių nėra, tik vienur kitur aptinkamos šių medžių grupės ar pavieniai galiūnai. Žymiausias jų - Stelmužės ąžuolas, jau pusantro tūkstančio metų nugyvenęs. Kas­met jį lanko gamtos mylėtojai, tu­ristai ir šiaip smalsuoliai. Tai ne tik seniausias, bet ir storiausias Lietu­vos medis. Jo skersmuo - 3,5 m, o apimtis prie žemės - 13 m. Šio ga­liūno liemeniui apimti reikia 8-9 vyrų. Tačiau senolis nepriskirtinas prie aukščiausių medžių, jo viršū­nė iškilusi tik į 23 m aukštį.
   
2000 m. duomenimis, aukš­čiausias Lietuvos ąžuolas yra Jur­barko r., Jūravoje. Jo apimtis - 151 cm, o aukštis - 38 m. Tačiau jis nėra aukščiausias tarp visų rūšių medžių. Antai Prienų urėdijos Degsnės miške per 150 metų mau­medis išaugo iki 46 m aukščio. Kol kas šis laibas, 59 cm skersmens Nemuno kilpų regioninio parko pasididžiavimas yra visų aukščiau­sias Lietuvos medis.

Nemuno kilpų regioniniame parke, ypač Punios šile, kuris lai­komas didžiųjų praeities girių lie­kana, yra daug augalotų medžių. Čia ošia ir aukščiausia (43 m) Lie­tuvos pušis.

Įdomu tai, kad 40 m aukštį per­augę tik spygliuočiai medžiai. Tarp tokių yra ir 42 m aukščio Aly­taus r. Dzirmiškių eglė, paskelbta valstybės saugomu gamtos pamin­klu.
   
Tarp lapuočių pastebėti aukš­čiausi medžiai: beržas - 35 m, lie­pa - 34 m, juodalksnis - 33 m, dre­bulė - 29 m.
   
Įspūdingai atrodo ir patys sto­riausi Lietuvos medžiai. Be jau mi­nėto Stelmužės ąžuolo, kiekvieno žvilgsnį patraukia Kauno r. Bra­ziūkuose vis dar gyva 800 cm ka­mieno apimties liepa. Jos kiaury­mėje (kol nebuvo užcementuota) galėdavo sutilpti net septyni žmo­nės. Vietiniai gyventojai šį medį, paskelbtą valstybės saugomu gam­tos paveldo objektu, vadina liepa motinėle.
   
Tarp Lietuvoje saugomų me­džių yra nemažai spygliuočių. Mū­sų dirvožemiai labai patinka eg­lėms, todėl jos plačiai paplitusios. E
 glynai užima daugiau nei 20 proc. visų miškų ploto. Vyrauja paprastosios eglės. Pasmus jos ga­li išaugti iki 50 m aukščio, gyvena 200-300 metų. Paprastosios eglės nepakenčia dūmų, dulkių ir chemi­nių medžiagų, todėl blogai auga miestuose ir prie didžiųjų gamyk­lų. Miškuose jos puikiai jaučiasi ir sparčiai auga. Be jaunuolynų, miškuose yra nemažai senų girių, kuriose išdidžiai ošia labai senos, bet dar drūtais kamienais skaroto­sios eglės. Kelerius metus storiau­sia Lietuvoje buvo laikoma Gel­gaudiškio dvaro parko eglė, įtrauk­ta į valstybės saugomų gamtos pa­minklų sąrašą. Jos kamieno apim­tis - net 335 cm, o aukštis - 43 m. Gaila, bet dėl neaiškių priežasčių ji jau nudžiūvusi.
  
Neseniai pasklido žinia, kad dar storesnė negu Gelgaudiškio aptikta eglė Žemaitijoje, Platelių ežero pietrytinės dalies miške. Telšių urėdas Bronislovas Banys, „UP" paprašytas papasakoti, ko­dėl tik dabar aptikta ta storulė, šypsodamasis kalbėjo: „Visi urė­dijos miškininkai seniai žinojo apie išskirtinį eglės storumą, bet mes nusprendėme neskelbti, nes tuojau vasaromis užplūstų miško lankytojai, gamtos mylėtojai, tu­ristai... Išmintų takus, pažeistų šio unikalaus miško kampelio paklo­tę, drumstų ramybę paukščiams, o visai arti eglės yra erelio žuvi­ninko lizdas. Prieš dvejus metus ši vieta paskelbta europinės svar­bos miško buveine. Toks statusas prilygsta rezervatui, kur drau­džiama ūkininkauti ir poilsiauti. Ilgai tik urėdijos darbuotojų ini­ciatyva saugotam miškui dabar jau negresia joks pavojus, todėl ir paskelbėme, kad „aptikome" storiausią eglę." Platelių girininkijos storulės kamieno apimtis - 384 cm, sker­smuo - 122 cm. Manoma, kad šiai storakamienei galėtų būti 150-200 metų. Kol kas ji oficialiai nepripažinta storiausia ir neįrašyta į gamtos paminklų sąrašą.
Urėdas pasakojo, kad tą eglę sunku ir pastebėti, nes aplinkui ją yra daug storų medžių. Šalia auga kelios laibos, bet aukštesnės už storiausią, kuri yra 38 m aukščio, eglės, miškininkų vadinamos sto­rulės sesėmis.
Telšių urėdas B. Banys mano, kad Lietuvos miškuose gali būti ir storesnių, aukštesnių medžių už paskelbtus rekordininkus, tik miš­kininkai nenori jų atskleisti, kad nepavirstų turistų lankytinais ob­jektais.
  
Susipažinus su savo šalies miš­kų galiūnais nevalingai iškyla klausimas, kokie pasaulio medžiai rekordininkai.
  
Didžiausiais medžiais pasauly­je laikomos sekvojos. Dėl savo masyvumo jos dar vadinamos Ka­lifornijos mamutmedžiais. Indėnai sekvojas, arba mamutmedžius, va­dina vavona. Sekvojų sėklos yra labai mažos, net nesitiki, kad iš jų gali išaugti tokie medžiai milžinai - daugiau nei 100 m aukščio ir 4-6 m skersmens 100 m aukštyje.
   
Vieni aukščiausių medžių pa­saulyje - pajūrio raudonmedis - sekvoja. Aukščiausia sekvoja, pre­liminariais skaičiavimais, jau pa­siekusi 115,2 m, auga šiaurinės Kalifornijos miškuose.
  
Tačiau sekvojos turi varžovų. Tai Australijos eukaliptai. Jų yra per 600 rūšių. Kai kurios jų aukš­čiu gerokai pralenkė sekvojas. Kol kas aukščiausias pasaulio me­dis - 155 m Eucalyptus regaus Australijoje.
   
Storiausias kiparisų giminės medis - Santa Maria de Tule, au­gantis Meksikoje, Dachaka valsti­joje. Jo kamieno apimtis - 58 m.
  
Įdomiojoje enciklopedijoje nu­rodyta, jog storiausias medis auga Italijoje ir šio kaštainio kamieno skersmuo siekia 57 m.

Informacija atnaujinta: 2014-02-17 13:51:09
VĮ Valstybinių miškų urėdija
Joniškio regioninis padalinys