JONIŠKIO MIŠKŲ URĖDIJA

Naujienos
  Naujienų prenumerata
Struktūra ir kontaktai
  Urėdijos struktūros schema
  Vadovas
  Darbo laikas
  Kontaktai
  Žemėlapis
  Ieškantiems darbo
  Planuojami susitikimai įstaigoje ir jų informacija
Teisinė informacija
  Teisės aktai
  LR Aplinkos ministro įsakymai
  Generalinio miškų urėdo įsakymai
Veikla
  Veiklos sritys
  Miško atkūrimas ir miško įveisimas
  Prekyba apvaliaja mediena
  Viešieji pirkimai
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
  Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Darbuotojai ir vidutinis mėnesinis uždarbis
  Atranka į laisvas darbuotojų pareigas
  Ūkio subjektų priežiūra
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
Medžioklė (Jagd/Hunting)
  PM plotų medžioklė
  ELEKTRONINĖ MEDŽIOKLĖS REGISTRACIJOS FORMA
Privačių miškų savininkams
  Teisės aktai
  Medienos gabenimo tvarka
Nuorodos
Medelynas
  DEKORATYVINIŲ SODMENŲ PARDAVIMO KAINOS
  MIŠKO SODMENŲ PARDAVIMO KAINOS
Apie mus
  Istorinė apžvalga
  Bendrieji duomenys
  Gamtos turtai
  Jaunųjų miško bičiulių sambūris
Viešieji prekių aukcionai
Klausimai
Aktualios nuorodos
Miškų tvarkymo sertifikavimas
Miškotvarka
Girininkijos
  Beržėnų girininkija
  Mikaičių girininkija
  Joniškio girininkija
  Satkūnų girininkija
  Skaistgirio girininkija
  Žagarės girininkija
  Medienos ruošos, prekybos ir techninis padalinys
Lankytinos vietos
  Turizmas
  Žagarės regioninis parkas
  Rekreaciniai objektai
Informacijos rodyklė
Orų prognozė
MIŠKŲ GAISRINGUMAS
Miško kelių taisymo planai
Kaip vertinate teikiamų paslaugų kokybę
Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas

                                                                                                                           PATVIRTINTA
                                                                                                                           VĮ Joniškio miškų urėdijos
                                                                                                                            miškų urėdo 2015 m. lapkričio 3 d.
                                                                                                                            įsakymu Nr. V- 94 


 DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMO  VĮ JONIŠKIO MIŠKŲ URĖDIJOS  TVARKOS APRAŠAS

 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 1. Duomenų subjektų teisių į gyvendinimo VĮ Joniškio miškų urėdijoje tvarkos apraše (toliau – Tvarkos aprašas) nustatyta prašymo dėl duomenų subjektų teisės (-ių) ir jos (-ų) įgyvendinimo pateikimo ir nagrinėjimo VĮ Joniškio miškų urėdijoje (toliau –  VĮ Joniškio miškų urėdija ) tvarka. 
 2. Tvarkos aprašas taikomas įgyvendinant duomenų subjektų – asmenų, kurių asmens duomenis tvarko VĮ Joniškio miškų urėdija, teises.
 3. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose.

 

DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS 

 1. Duomenų subjektas turi teisę žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą:

4.1.   duomenų subjektų asmens duomenis tvarko duomenų valdytojas – VĮ Joniškio miškų urėdija, juridinio asmens kodas 157671799, buveinės adresas Urėdijos g. 1, Beržininkų k., Joniškio raj.;

4.2.   asmens duomenys VĮ Joniškio miškų urėdijoje tvarkomi neautomatiniu būdu susistemintose rinkmenose ir (arba) automatiniu būdu;

4.3.   VĮ Joniškio miškų urėdijoje tvarkomi šių duomenų subjektų grupių asmens duomenys šiais asmens duomenų tvarkymo tikslais:

4.3.1. asmenų, pateikusių VĮ Joniškio miškų urėdijai skundą, prašymą ar pranešimą, asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, telefono ryšio ir (ar) telefakso numeris, elektroninio pašto adresas, parašas, skundo, prašymo ar pranešimo data ir numeris (registravimo VĮ Joniškio  miškų urėdijoje data ir numeris), skunde, prašyme ar pranešime  nurodyta informacija ( įskaitant ir ypatingus asmens duomenis), skundo, prašymo ar pranešimo nagrinėjimo rezultatas, VĮ Joniškio miškų urėdijos atsakymo data ir numeris, skundo, prašymo ar pranešimo nagrinėjimo metu gauta informacija) tvarkomi skundų, prašymų ar pranešimų nagrinėjimo, vidaus administravimo (raštvedybos tvarkymo) tikslais;

4.3.2. VĮ Joniškio miškų urėdijos esamų ir buvusių darbuotojų asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, asmens socialinio draudimo numeris, pilietybė, adresas, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenimo ir veiklos aprašymas, šeiminė padėtis, pareigos, duomenys apie priėmimą (perkėlimą) į pareigas, atleidimą iš pareigų, duomenys apie išsilavinimą ir kvalifikaciją, duomenys apie mokymą, duomenys apie atostogas, duomenys apie darbo užmokestį, išeitines išmokas, kompensacijas, pašalpas, informacija apie dirbtą darbo laiką, informacija apie skatinimus ir nuobaudas, informacija apie atliktus darbus ir užduotis, viešų ir privačių interesų deklaravimo duomenys, Lietuvos Respublikos piliečio paso arba asmens tapatybės kortelės numeris, išdavimo data, galiojimo data, dokumentą išdavusi įstaiga, ypatingi asmens duomenys, susiję su sveikata, teistumu, dalyvavimu uždraustos organizacijos veikloje, dokumentų registracijos data ir numeris bei kiti asmens duomenys, kuriuos pateikia pats asmuo ir (arba) kuriuos tvarkyti VĮ Joniškio miškų urėdiją įpareigoja  įstatymai ir kiti teisės aktai) tvarkomi vidaus administravimo (personalo valdymo, raštvedybos tvarkymo, materialinių ir finansinių išteklių naudojimo) tikslu; 

4.3.3. pretendentų į VĮ Joniškio miškų urėdijos darbuotojus asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, pilietybė, adresas, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, pareigos, į kurias pretenduojama, gyvenimo ir veiklos aprašymas, duomenys apie išsilavinimą ir kvalifikaciją, ypatingi asmens duomenys, susiję su teistumu, dalyvavimu uždraustos organizacijos veikloje, pokalbio su pretendentu į valstybės tarnautojo pareigas skaitmeninis garso įrašas, dokumentų registracijos data ir numeris bei kiti asmens duomenys, kuriuos pateikia pats asmuo ir (arba) kuriuos tvarkyti VĮ Joniškio miškų urėdiją įpareigoja įstatymai ir kiti teisės aktai) tvarkomi vidaus administravimo (personalo valdymo, raštvedybos tvarkymo) tikslu;    

            4.4. asmens duomenys tretiesiems asmenims teikiami tik įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka:

4.4.1. asmenų, pateikusių VĮ Joniškio miškų urėdijai skundą, prašymą ar pranešimą, asmens duomenys skundo, prašymo ar pranešimo nagrinėjimo tikslu – juridiniams ir fiziniams asmenims;

4.4.2. asmenų, pateikusių VĮ Joniškio miškų urėdijai skundą, prašymą ar pranešimą, ir duomenų valdytojų (fizinių asmenų) asmens duomenys ginčo dėl VĮ Joniškio miškų urėdijos priimto sprendimo teisėtumo nagrinėjimo tikslu – teismams;

4.4.3.  VĮ Joniškio miškų urėdijos darbuotojų asmens duomenys: socialinio draudimo mokesčio administravimo tikslu – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, mokesčių administravimo tikslu – Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, valstybės tarnybos valdymo tikslu – Valstybės tarnybos departamentui;

4.4.4. kitiems tretiesiems asmenims, kuriems asmens duomenis teikti VĮ Joniškio miškų urėdiją įpareigoja įstatymai ar kiti teisės aktai;

4.5. Informacija duomenų subjektams apie jų asmens duomenų tvarkymą pateikiama VĮ Joniškio miškų urėdijos interneto svetainėje www.jonmu.lt, bendravimo su duomenų subjektu metu tokiu būdu, kokiu duomenų subjektas kreipiasi į VĮ Joniškio miškų urėdiją, išskyrus atvejus, kai duomenų subjektas tokią informaciją jau turi arba kai įstatymai ir kiti teisės aktai apibrėžia tokių duomenų rinkimo ir teikimo tvarką bei duomenų gavėjus. 

 1. Duomenų subjektas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi. Duomenų subjektas turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent  per  paskutinius 1 metus.
 2. Duomenų subjektas turi teisę reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų:

6.1.   jeigu duomenų subjektas, susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, ir kreipiasi į VĮ Joniškio  miškų urėdiją, VĮ Joniškio miškų urėdija nedelsdama, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, patikrina asmens duomenis ir ištaiso neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis ir (arba) sustabdo tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą;

6.2.   jeigu duomenų subjektas, susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, nesąžiningai, ir kreipiasi į VĮ Joniškio  miškų urėdiją, VĮ Joniškio  miškų urėdija nedelsdama, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, neatlygintinai patikrina asmens duomenų tvarkymo teisėtumą, sąžiningumą ir nedelsdama sunaikina  neteisėtai ir nesąžiningai sukauptus asmens duomenis ar sustabdo tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą;

6.3.   VĮ Joniškio miškų urėdija, duomenų subjekto prašymu sustabdžiusi jo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, asmens duomenis, kurių tvarkymo veiksmai sustabdyti, saugo tol, kol jie bus ištaisyti ar sunaikinti (duomenų subjekto prašymu arba pasibaigus duomenų saugojimo terminui). Kiti tvarkymo veiksmai su tokiais asmens duomenimis gali būti atliekami tik:

6.3.1. turint tikslą įrodyti aplinkybes, dėl kurių duomenų tvarkymo veiksmai buvo sustabdyti;

6.3.2.  jei duomenų subjektas duoda sutikimą toliau tvarkyti savo asmens duomenis;

6.3.3.  jei reikia apsaugoti trečiųjų asmenų teises ar teisėtus interesus;

6.4.   VĮ Joniškio  miškų urėdija nedelsdama, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, praneša duomenų subjektui apie jo prašymu atliktą ar neatliktą asmens duomenų ištaisymą, sunaikinimą ar asmens duomenų tvarkymo veiksmų sustabdymą;

6.5.       asmens duomenys  taisomi ir naikinami arba jų tvarkymo veiksmai sustabdomi pagal duomenų subjekto tapatybę ir jo asmens duomenis patvirtinančius dokumentus, gavus duomenų subjekto prašymą;

6.6.   jeigu VĮ Joniškio miškų urėdija abejoja duomenų subjekto pateiktų asmens duomenų teisingumu, ji sustabdo tokių duomenų tvarkymo veiksmus, duomenis patikrina ir patikslina. Tokie asmens duomenys  naudojami tik jų teisingumui patikrinti; 

6.7.   VĮ Joniškio miškų urėdija nedelsdama, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, informuoja duomenų gavėjus apie duomenų subjekto prašymu ištaisytus ar sunaikintus asmens duomenis, sustabdytus asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus atvejus, kai pateikti tokią  informaciją būtų neįmanoma arba pernelyg sunku (dėl didelio duomenų subjektų skaičiaus, duomenų laikotarpio, nepagrįstai didelių sąnaudų). Tuo atveju, kai informuoti duomenų gavėjus apie duomenų subjekto prašymu ištaisytus ar sunaikintus asmens duomenis, sustabdytus asmens duomenų tvarkymo veiksmus, yra neįmanoma arba pernelyg sunku, turi būti pranešta Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. 

 1. Duomenų subjektas turi teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, kai šie asmens duomenys VĮ Joniškio miškų urėdijoje yra tvarkomi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 5 ir 6 punktuose nustatytais atvejais:

7.1.   VĮ Joniškio miškų urėdija duomenų subjekto teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, įgyvendina, jeigu duomenų subjekto nesutikimas yra teisiškai pagrįstas. Tokiu atveju VĮ Joniškio miškų urėdija  nedelsdama neatlygintinai nutraukia asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, ir apie tai informuoja duomenų gavėjus;

7.2.   duomenų subjekto prašymu VĮ Joniškio miškų urėdija praneša duomenų subjektui apie jo asmens duomenų tvarkymo veiksmų nutraukimą ar atsisakymą nutraukti duomenų tvarkymo veiksmus.

 

PRAŠYMO DĖL DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMO
 
PATEIKIMAS 

 1. Duomenų subjektai, siekdami įgyvendinti savo teises, VĮ Joniškio miškų urėdijai turi pateikti rašytinį prašymą asmeniškai, paštu ar per pasiuntinį, ar elektroninių ryšių priemonėmis. 
 2. Prašymas turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, jame turi būti nurodytas duomenų subjekto vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, duomenys  ryšiui palaikyti  ir  informacija apie tai, kokią iš Tvarkos aprašo 5–7 punktuose nurodytų teisių ir kokia apimtimi duomenų subjektas pageidauja įgyvendinti.
 3. Pateikdamas prašymą, duomenų subjektas privalo patvirtinti savo tapatybę:

10.1.    pateikdamas prašymą VĮ Joniškio miškų urėdijos darbuotojui, registruojančiam prašymą, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

10.2.    pateikdamas prašymą paštu ar per pasiuntinį, kartu turi pateikti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą notaro, ar šio dokumento kopiją, patvirtintą kita teisės aktų nustatyta tvarka;     

10.3.    pateikdamas prašymą elektroninių ryšių priemonėmis, turi pasirašyti jį elektroniniu parašu.

 1. Duomenų subjektas savo teises VĮ Joniškio miškų urėdijoje gali įgyvendinti pats arba per atstovą.
 2. Jei atstovaujamo duomenų subjekto vardu į VĮ Joniškio miškų urėdiją kreipiasi asmens atstovas, jis savo prašyme turi nurodyti savo vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, duomenis ryšiui palaikyti, taip pat atstovaujamo asmens vardą, pavardę, gyvenamąją  vietą, informaciją apie tai, kokią iš Tvarkos aprašo 5–7 punktuose nurodytų duomenų subjekto teisę ir kokia apimtimi pageidaujama įgyvendinti, ir pridėti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją. Atstovo pateiktas prašymas turi atitikti šio Aprašo 8 ir 10 punktų reikalavimus. 

PRAŠYMO DĖL DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMO
 
NAGRINĖJIMAS 

 1. VĮ Joniškio  miškų urėdija duomenų subjekto prašymo, kuris pateiktas  nesilaikant šio Aprašo 8–12 punktuose nustatytų reikalavimų, nenagrinėja, jeigu nėra priimto kito sprendimo. Apie atsisakymo nagrinėti prašymą motyvus VĮ Joniškio miškų urėdija raštu informuoja prašymą pateikusį asmenį. 
 2. Tvarkos aprašo reikalavimus atitinkantį prašymą VĮ Joniškio  miškų urėdija privalo išnagrinėti ir įgyvendinti duomenų subjekto teises, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, kai reikia užtikrinti:

14.1. valstybės saugumą ar gynybą;

14.2. viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą;

14.3. svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus;

14.4.   tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą; 

14.5. duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

 1. Duomenų subjekto prašymas įgyvendinti jo, kaip duomenų subjekto, teises VĮ Joniškio  miškų urėdijoje išnagrinėjamas ir atsakymas duomenų subjektui pateikiamas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo duomenų subjekto kreipimosi dienos.
 2.  Atsakymas duomenų subjektui ar jo atstovui dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo pateikiamas lietuvių kalba, tuo pačiu būdu, kokiu gautas duomenų subjekto prašymas, arba kitu duomenų subjekto nurodytu būdu: registruotu paštu arba įteikiant asmeniškai, duomenų subjektui atvykus į VĮ Joniškio miškų urėdiją.
 3. VĮ Joniškio miškų urėdija, atsisakydama vykdyti duomenų subjekto prašymą įgyvendinti jo, kaip duomenų subjekto, teises, duomenų subjektui pateikia  tokio atsisakymo motyvus.
 4.  VĮ Joniškio miškų urėdijos atsisakymas įgyvendinti duomenų subjekto teises Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka gali būti skundžiamas teisės aktų nustatyta tvarka.
   
  1.  Duomenų subjekto teisės VĮ Joniškio  miškų urėdijoje įgyvendinamos neatlygintinai.
    
  2.  VĮ Joniškio miškų urėdija, įgyvendindama duomenų subjekto teises, užtikrina, kad nebūtų pažeista kitų asmenų teisė į privataus gyvenimo neliečiamumą.
  3.  Šis Tvarkos aprašas gali būti keičiamas VĮ Joniškio miškų urėdijos  miškų urėdo ar jo įgalioto asmens sprendimu.

______________


Informacija atnaujinta: 2016-05-05 13:55:08
© Joniškio miškų urėdija.
Sprendimas: Idamas, naudojama Smart Web sistema.