JONIŠKIO MIŠKŲ URĖDIJA

Naujienos
  Naujienų prenumerata
  Mažmeninės malkų kainos
Struktūra ir kontaktai
  Urėdijos struktūros schema
  Vadovas
  Darbo laikas
  Kontaktai
  Žemėlapis
  Ieškantiems darbo
  Planuojami susitikimai įstaigoje ir jų informacija
Teisinė informacija
  Teisės aktai
  LR Aplinkos ministro įsakymai
  Generalinio miškų urėdo įsakymai
Veikla
  Veiklos sritys
  Miško atkūrimas ir miško įveisimas
  Prekyba apvaliaja mediena
  Viešieji pirkimai
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
  Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Darbuotojai ir vidutinis mėnesinis uždarbis
  Atranka į laisvas darbuotojų pareigas
  Ūkio subjektų priežiūra
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
Medžioklė (Jagd/Hunting)
  PM plotų medžioklė
  ELEKTRONINĖ MEDŽIOKLĖS REGISTRACIJOS FORMA
Privačių miškų savininkams
  Teisės aktai
  Medienos gabenimo tvarka
Nuorodos
Medelynas
  DEKORATYVINIŲ SODMENŲ PARDAVIMO KAINOS
  MIŠKO SODMENŲ PARDAVIMO KAINOS
Apie mus
  Istorinė apžvalga
  Bendrieji duomenys
  Gamtos turtai
  Jaunųjų miško bičiulių sambūris
Viešieji prekių aukcionai
Klausimai
Aktualios nuorodos
Miškų tvarkymo sertifikavimas
Miškotvarka
Girininkijos
  Beržėnų girininkija
  Mikaičių girininkija
  Joniškio girininkija
  Satkūnų girininkija
  Skaistgirio girininkija
  Žagarės girininkija
  Medienos ruošos, prekybos ir techninis padalinys
Lankytinos vietos
  Turizmas
  Žagarės regioninis parkas
  Rekreaciniai objektai
Informacijos rodyklė
Orų prognozė
MIŠKŲ GAISRINGUMAS
Miško kelių taisymo planai
Kaip vertinate teikiamų paslaugų kokybę
Privačių miškų savininkams
 
 
 
   AM: Privačių miškų savininkams – apie miško atkūrimą ir įveisimą
 
 Vasario 27 d. vyks nemokami nuotoliniai mokymai privačių miškų savininkams apie miško atkūrimą ir įveisimą. Pradžia – 14 val.
 
       
 
 
        
 


ES parama miškams - Paramos gavimo tvarka skelbiama Nacionalinės Mokėjimo Agentūros (NMA) tinklalapyje www.nma.lt  
 

 

VĮ Joniškio miškų urėdijos administruojamoje teritorijoje privatūs miškai sudaro 27,1 % nuo mišku apaugusio ploto.
 
Privačios miškų žemės plotas sudaro 5067,2 ha. Miško savininkų skaičius siekia 1240, o privačių valdų savininkų skaičius - 1035. Vidutinis privačios valdos plotas  4.9 ha. VĮ Joniškio miškų urėdija, vykdydama Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. kovo 12 d. įsakymą  Nr. 114  "Dėl Privačių miškų savininkų švietimo, mokymo ir konsultavimo perspektyvinės programos patvirtinimo" (Žin., 2003, Nr.31-1291; 2004, Nr.108-4061)  ir  Generalinio  miškų urėdo įsakymą 2010 m. rugpjūčio 18 d. Nr.  1B-258 "Dėl Privačių miškų savininkų konsultavimo", nustatė vieningą  konsultavimo laiką urėdijos girininkijose: 
 
kiekvieną antradienį nuo 8 val. iki 12 val. galima kreiptis  į girininkijose  dirbančius  specialistus  rūpimais  privačių  miškų  savininkų  klausimais  nemokomai.
 
Vykdant vėtrų, audrų, škvalo ar kitų stchinių nelaimių padarinių šalinimą miškuose, pavedė urėdijos specialistams konsultuoti Privačių miškų savininkus visomis darbo dienomis.

Privačių  miškų  savininkai  savo  valdose  apie  abiotinių  veiksnių  ir/ar kt.  pažeidimus, tame  tarpe ir  vėjovartas bei  vėjalaužas, turi per  5 kalendorines dienas  pranešti  girininkijai, kurios  teritorijoje  yra  jų  miško  valda. (Žin.,2004,Nr.38-1264; 2008,Nr.5-203).
 
Joniškio  miškų  urėdijoje  dėl „Dėl paslaugų teikimo Privačių miškų savininkams“ atsakingi  urėdijos specialistai:

1.
 Vyriausiasis  miškininkas            -  Jonas   Čepaitis            (426)  53792 /   8698  27805   el.p.   jonas.cepaitis@jonmu.lt 
  
2. Miškotvarkos   inžinierius            -  Aidas  Ramanauskas    (426)  51286  /  8626  55039   el.p.  aidas.ramanauskas@jonmu.lt  
 
3. Miško želdinimo ir miško apsaugos  inžinierius -  Egidijus Čepulis  (426) 51286 /  8686 16669   el.p.  egidijus.cepulis@jonmu.lt 


Miškų urėdija periodiškai rajono spaudos leidiniuose "Sidabrė" ir "Joniškio dienos"  informuoja Privačių miškų savininkus apie urėdijos teikiamas miško priežiūros ir ūkines paslaugas pagal nustatytus ir patvirtintus įkainius.
 


                                                                                                                
PATVIRTINTA
                                                                                                                                       Miškų urėdo 2017 m.sausio 31d.įsakymu Nr. V-9
 
 

 PRIVAČIŲ   MIŠKŲ  SAVININKAMS  TEIKIAMŲ  PASLAUGŲ    ĮKAINIAI


 Eil.
 Nr.
 


 Paslaugos pavadinimas
 


 Mato
  vnt.


 Vieneto kaina, Eurai be PVM


 PVM 21%
  Eurai


 Vieneto kaina      
 su PVM, Eurai


 1.


 Dirvos ruošimas sekančių metų želdiniams
 


 ha


 100,00


 21,00


 121,00


 2.


 Biržių atrėžimas ir kirstinų medžių žymėjimas, ribų atribojimas
 


 val.


 12,00


 2,52


 14,52

3.


 Medienos ištraukimas:

   -   iš plynų kirtimų

   -   iš rinktinių kirtimų
 

 

ktm

ktm

 

6,00

7,00

 

1,26

1,47

 

7,26

8,47


 
 4.


 Medienos transportavimas rajono         ribose:

  -   iki 15 km

  -   16- 25 km

  -    25 > km
 


  

ktm

ktm

ktm

 

 

6,00

7,00

9,50

 

 

1,26

1,47

2,00

 

 

7,26

8,47

11,50


 5.


 Privataus miško priežiūra (apsauga)


 ha/metai


 18,00

 


 3,78


 21,78


 6.


 Želdinių ir žėlinių projekto be sąmatos sudarymas


 iki  4 ha

4,01-6 ha

6,01 ir >
 


 27,00

22,00

18,00


 5,67

4,62

3,78


 32,67

26,62

21,78


 7.


 Nuvykimas konsultacijai į savininko mišką urėdijos transportu
 


 km


 0,80


 0,17


 0,97

           
 
             1. Miško atkūrimas - svarbiausias darbas miške.                                    

              2. Retinimo ir einamieji kirtimai svarbūs formuojant vertingą mišką.                                          

              3. Miško derlių nuimti reikia atsakingai.                                            

              4. Sodindami mišką prisiimame atsakomybę šimtmečiui.                                                   

              5. Jaunuolynų ugdymas padeda išauginti vertingą medyną.                                                

              6. Gaisras - didžiausias pavojus medžiams.                                             

              7. Sanitarinė miško apsauga padeda išvengti nuostolių.                                                                                         

              8. Neplynieji miško kirtimai - nauda savininmui ir gamtai.                                                                 

              9. Ateities mišką lemia želdinių priežiūra.                                

            10. Miškas laukia atsakingų svečių. 


 
 
 
Miš­ko sa­vi­nin­kui ver­ta ži­no­ti

Orų prognozė miškui 
 
 
 
AŠTUONI  ŽINGSNIAI  ĮVEISIANT  MIŠKĄ           

 1. Leidimas miškui įveisti.

Svarbu
:  Norint įveisti mišką ne miško žemėje, būtinas leidimas. Leidimus įveisti mišką ne miško žemėje išduoda apskričių viršininkų administracijų žemės tvarkymo departamentų teritoriniai žemėtvarkos skyriai.

Plačiau
:  Miško įveisimo ne miško žemėje taisyklės, patvirtintos LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2004 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 3D-130/D1-144 (Žin., 2004, Nr. 55-1918; Nr. 142-5215).

 2. Miško želdinimo ir žėlimo projekto paruošimas.

Svarbu:  Dėl projektų paruošimo galima kreiptis į miškų urėdijas.
           
Jei pageidaujate Europos Sąjungos (ES) paramos, reikia kreiptis į Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos kontrolės departamento teritorinį skyrių (http://www.nma.lt/ ).

Plačiau
Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatai, patvirtinti LR aplinkos ministro 2008 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. D1‑199 (Žin., 2008, Nr. 45-1702).

 3. Dirvos paruošimas.

Svarbu:  Sodinant pavasarį geriausia paruošti dirvą iš rudens. Dėl dirvos paruošimo paslaugų galima kreiptis į miškų urėdijas.

Plačiau
:  Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatai, patvirtinti LR aplinkos ministro 2008 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. D1‑199 (Žin., 2008, Nr. 45-1702).

 4. Sodmenų įsigijimas.

Svarbu:  Sodmenys turi atitikti atitinkamus kokybės reikalavimus ir turėti kilmės dokumentus. Dėl sodmenų įsigijimo  galima kreiptis į miškų urėdijų medelynus.

Plačiau
:  Miško dauginamosios medžiagos nuostatai, patvirtinti LR aplinkos ministro 2003 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 521 (Žin., 2003, Nr. 108‑4841; 2007, Nr. 128‑5240); Miško sodmenų kokybės reikalavimus, patvirtintus LR aplinkos ministro 2003 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. 337 (Žin., 2003, Nr. 71‑3292).

 5. Sodinimas.

Svarbu:  Geriausias sodinimo laikas yra pavasaris, iki augalų vegetacijos pradžios. Dėl sodinimo paslaugų galima kreiptis į miškų urėdijas.

Plačiau
:  Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatai, patvirtinti LR aplinkos ministro 2008 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. D1‑199 (Žin., 2008, Nr. 45-1702).

 6. Priežiūra.

Svarbu:  Pasodinti medeliai nepakenčia žolinės augmenijos ir menkaverčių medžių bei krūmų stelbimo. Juos būtina pašalinti. Dėl želdinių priežiūros darbų galima kreiptis į miškų urėdijas.

Plačiau:  Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatai, patvirtinti LR aplinkos ministro 2008 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. D1‑199 (Žin., 2008, Nr. 45-1702).

 7. Apsauga nuo žvėrių.

Svarbu:  Dauguma pasodintų medelių rūšių yra labai mėgiami laukinių žvėrių. Rudens, žiemos metu nukandžiojami ūgliai, ko pasėkoje, sodinukai žūva. Dėl konsultacijos apie apsaugų panaudojimą galima kreiptis į miškų urėdijas.

Plačiau: 
Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatai, patvirtinti LR aplinkos ministro 2008 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. D1‑199 (Žin., 2008, Nr. 45-1702).

 8. Žemės kadastro duomenų patikslinimas.

Svarbu:  Įveisus mišką žemės ūkio paskirties žemėje, būtina pakeisti tikslinę žemės paskirtį. Dėl žemės tikslinės paskirties keitimo, reikia kreiptis į apskričių viršininko administracijos žemės tvarkymo departamento teritorinius žemėtvarkos skyrius.

Plačiau
:  Miško įveisimo ne miško žemėje taisyklės, patvirtintos LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2004 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 3D-130/D1-144 (Žin., 2004, Nr. 55-1918; Nr. 142-5215). 
 
SĖKMĖS ĮVEISIANT NAUJUS MIŠKUS! 


 
 Daugiau informacijos rasite:

 www.lzukt.lt  -  "Trūksta  žinių  prižiūrint  mišką"  -  Klauskite?
  
 www.lietuvosmiskai.lt 

Nacionalinė mokėjimo agentūra - NMA 
 
 www.giria.lt

Portalas miškininkams, miško bičiuliams ir miško produktų naudotojams 

www.miskui.lt
 
www.grynas.lt

Informacija atnaujinta: 2018-02-20 14:13:54
© Joniškio miškų urėdija.
Sprendimas: Idamas, naudojama Smart Web sistema.