JONIŠKIO MIŠKŲ URĖDIJA

Joniškio miškų urėdijos administracija

Beržininkų k., Joniškio r.
Urėdijos g.1, LT84193.,
Tel.: (8 ~ 4) 26 52032,
faks. (8 ~ 4) 26 55371 
info@jonmu.lt


Naujienos
  Naujienų prenumerata
  Mažmeninės malkų kainos
  Kalėdinių eglučių pardavimo kainos
Struktūra ir kontaktai
  Urėdijos struktūros schema
  Vadovas
  Darbo laikas
  Kontaktai
  Žemėlapis
  Ieškantiems darbo
  Planuojami susitikimai įstaigoje ir jų informacija
Teisinė informacija
  Teisės aktai
  LR Aplinkos ministro įsakymai
  Generalinio miškų urėdo įsakymai
Veikla
  Veiklos sritys
  Miško atkūrimas ir miško įveisimas
  Prekyba apvaliaja mediena
  Viešieji pirkimai
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
  Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Darbuotojai ir vidutinis mėnesinis uždarbis
  Atranka į laisvas darbuotojų pareigas
  Ūkio subjektų priežiūra
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
Medžioklė (Jagd/Hunting)
  PM plotų medžioklė
  ELEKTRONINĖ MEDŽIOKLĖS REGISTRACIJOS FORMA
Privačių miškų savininkams
  Teisės aktai
  Medienos gabenimo tvarka
Nuorodos
Medelynas
  DEKORATYVINIŲ SODMENŲ PARDAVIMO KAINOS
  MIŠKO SODMENŲ PARDAVIMO KAINOS
Apie mus
  Istorinė apžvalga
  Bendrieji duomenys
  Gamtos turtai
  Jaunųjų miško bičiulių sambūris
Viešieji prekių aukcionai
Klausimai
Aktualios nuorodos
Miškų tvarkymo sertifikavimas
Miškotvarka
Girininkijos
  Beržėnų girininkija
  Mikaičių girininkija
  Joniškio girininkija
  Satkūnų girininkija
  Skaistgirio girininkija
  Žagarės girininkija
  Medienos ruošos, prekybos ir techninis padalinys
Lankytinos vietos
  Turizmas
  Žagarės regioninis parkas
  Rekreaciniai objektai
Informacijos rodyklė
Orų prognozė
MIŠKŲ GAISRINGUMAS
Miško kelių taisymo planai
Vaizdo galerija
  Girių horizontai
Kaip vertinate teikiamų paslaugų kokybę
Veikla

 
Joniškio miškų urėdija yra valstybės įmonė ir veikia pagal Valstybės ir savivaldybių įmonių įstatymą, vykdo kompleksinę miškų ūkio veiklą (apimanti miškų atkūrimą, priežiūrą, apsaugą, racionalų miškų išteklių naudojimą ir prekybą mediena bei kitais miško ištekliais) valstybiniuose miškuose, Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka vykdo privalomuosius miško atkūrimo, apsaugos ir tvarkymo darbus, parduoda pagamintą apvaliąją medieną bei nenukirstą mišką, vykdo kitą veiklą, numatytą miškų urėdijos įstatuose. Įvertinant miškų urėdijos kapitalą, žemė ir miškas vertine išraiška į apskaitą neįtraukiami. 

  Joniškio miškų urėdijos strateginiai tikslai:   

 • Išsaugoti ir gausinti miško išteklius, diegti pažangias technologijas ir techniką  į miškų ūkio gamybą ir miškininkystę.
   
 • Racionaliai, tolygiai ir nepertraukiamai naudoti miško išteklius, didinti miško produktyvumą ir miškų ūkio ekonominį efektyvumą.
   
 • Gausinti ir išsaugoti biologinę įvairovę, gerinti miškų sanitarinę ir priešgaisrinę apsaugą.
   
 •  Miškų atkūrimą ir įveisimą vykdyti daugiau įveisiant mišrių želdinių, derinant miško želdinimą su savaiminiu žėlimu.
   
 • Tenkinti bendrąsias, susijusias su miškais, visuomenės reikmes. Teikti viešąsias paslaugas, siekiant tenkinti viešuosius interesus. Intensyvinti miškų naudojimą rekreacinėms reikmėms ir pažintiniam naudojimui.
   

   Joniškio miškų urėdijos prioritetai ir prioritetiniai uždaviniai 2016 metams:

 1. Nacionalinės miškų ūkio sektoriaus plėtros programos vykdymas.

  2016 metais įveista 29,2 ha naujų miškų. 12,2 ha plote  pasodinti želdiniai, kurių sudėtyje ąžuolas sudaro 60 proc.  ir daugiau.

 2. Žaliavos biokurui iš miško kirtimo atliekų gamybos apimčių didinimas.

  2016 metais parduota 6,2 tūkst. ktm miško kirtimo atliekų.

 3. Valstybinių miškų pareigūnų veiklos efektyvumo didinimas, saugant miškus nuo neteisėto kirtimo, medienos grobstymo ir neteisėto medžiojimo.
   
   Ataskaitiniu laikotarpiu organizuoti 81 reidai. Nustatyti 3 aplinkos pažeidimai, pažeidėjai nubausti. 

 4. Vietinės reikšmės vidaus miško kelių tinklo gerinimas.

  2016 m. kelių priežiūrai ir remontui skirti 170,0 tūkst. EUR, ( 876 EUR – 100 ha miško). Panaudojant Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšas, ataskaitiniu laikotarpiu baigtas tiesti Skaistgirio girininkijos miško kelias. Vykdyta  miško kelių priežiūra (sniego valymas, duobių užpylimas ir greideriavimas) 130 km ruože.  
   

                    Informacija apie valdomus miškus 

 • Rodikliai

  Mato vnt.

  Ataskaitinių finansinių metų laikotarpis
   

  Praėjusių finansinių metų laikotarpis

  Valstybinės reikšmės miškų plotas
   

  ha

  19504

  19399

  iš jo

  įregistruotas Nekilnojamojo turto registre patikėjimo teise (laikotarpio pabaigai)

  ha

  19504

  19399


   Miško žemės plotas, rezervuotas nuosavybės teisių atstatymui


   ha


   101


   215


   Vietinės reikšmės vidaus keliai valstybinės reikšmės miškuose


   km


   99,1


   99,1


  Urėdijos administruojamų valstybinių miškų 7435 ha ploto (39 proc.)  užima saugomos teritorijos: Žagarės regioninis parkas (3017 ha), Pabalių valstybinis botaninis, Mūšos tyrelio telmologinis draustinis (1498 ha), Eglynlaukio ir Satkūnų draustiniai (139 ha), III grupės apsauginiai miškai (2781 ha).  
   Bendras miškų urėdijos  medynų tūris – 3110,4 tūkst.m3. Vidutinis visų medynų tūris 1 ha – 179m3, brandžių -271 m3, einamasis prieaugis -6,23 m3. Vidutinis medynų skalsumas-0,7, bonitetas -1,7,  amžius - 47 metai.   
   

  EKOLOGINĖ  BEI  SOCIALINĖ VEIKLA  

  Miškingumo didinimas - vienas svarbiausių ekologinės bei socialinės veiklos darbų. 2016 metais įveista 29,2 ha naujų miškų, t.sk. 18,5 ha  įveista želdiniais, 5 ha želdiniais ir žėliniais, 5 ha plotas paliktas neapsodintas ( paliekamas plotas po elektros linijomis, apsauginė juosta nuo kanalų, privačių žemės savininkų laukų). 
   
   
  Miškų urėdijos administruojami miškai 54 procentai yra mažo degamumo, vidutinio degamumo – 27 procentai, didelio degamumo- 19 procentų. 
   
   
  Palankiu laikotarpiu kilti gaisrams miškuose yra budima pagal iš anksto sudarytus budėjimo grafikus. Miškų urėdo įsakymu sudarytos priešgaisrinės komandos.

  Ataskaitiniu laikotarpiu valstybiniuose miškuose gaisrų nebuvo. 
   
   Miškų urėdijoje yra 16 rekreacinių objektų, kuriuose urėdija savo lėšomis vykdo jų apsaugą ir priežiūrą. 
   

  Miškingumo didinimo ir miško apsaugos darbai 

  Eil. Nr.

  Darbų ar rodiklių pavadinimas

  Mato vnt.

  Darbų ar rodiklių vertė

  Ataskaitinių finansinių metų laikotarpis

  Praėjusių finansinių metų laikotarpis

  1.

  Miškingumo didinimas (įveisimas)

  ha

  29,2

  36,5

  2.

  Miško priešgaisrinė apsauga

  tūkst. EUR

  1,2

  2,40

  2.1.

  iš jos:

  priešgaisrinių juostų įrengimas ir atnaujinimas

  km

  -

  8,5

  2.2.

  miško gaisrų skaičius

  vnt.

  0

  0

  2.3.

  miško gaisrų plotas

  ha

  0

  0

  2.4.

  vidutinis vieno miško gaisro plotas

  ha

  0

  0

  3.

  Neteisėtų miško kirtimų nustatymas valstybiniuose miškuose

  atvejų sk.

  0

  1

  m3

  0

  6,6

  4.

  Pagamintos apvaliosios medienos grobimas valstybiniuose miškuose

  atvejų sk.

  0

  0

  m3

  0

  0

  5.

  Rekreacinių objektų  priežiūra

  vnt.

  16

  16

   

   

 

Informacija atnaujinta: 2017-02-09 16:12:35
© Joniškio miškų urėdija.
Sprendimas: Idamas, naudojama Smart Web sistema.